కరై్స్వ పరిచర్కు పునాదులు Capstone Module 4 Telugu Student Workbook

ఇల�్ కట�్�ార� ��� �� ం�న �ా� మ�లక� తల�ా� ఆ�� ను

� ���� స్వ ప�� చర్యక� ప� �దుల� � ్య ర �్ ల

THE URBAN

M I N I STRY I NST I TUTE �క్క ప�� చర్య WORLD I MPACT , I NC .

� క్్

ర్

్క

మ�డ�్యల్ 4 పట్ణ ప�� చర్య

TELUGU

వి దాయ రిథా వ ర్్క బు క్

క�ైై సతి వ పరిచరయకు పునాదులు క�ైై సతి వ పరిచరయ యొక్క దర్శనము మరియు బ�ై బిలు పునాద్: భాగము1

పటటి ణ పరిచరయ మాడ్యల్ 4

క్రై స్వ పరిచరయా యొక్క దర్శనము మరియు బ�ై బిలు పునాది: భ్గము 2

క్రై స్వ పరిచరయా మరియు పట్ణము

క్రై స్వ పరిచరయా మరియు పేదలు

ఈ పాఠ్యాంశాలు The Urban Ministry Institute (TUMI) యొక్క కొన్ని వేల గ టల పరిశ్మయొక్క ఫలిత , కాబట్టి వారి వ్రా తపూర్వక అనుమతి లేకు డా వీటిని తిరిగి ముద్రి చకూడదు. దేవుని రాజ్మును వ్యప్తి చేయుటకు ఈ పుస్కములను ఉపయోగి చగోరిన వారికి TUMI సహకరిసతు ్ ది, మరియు వాటిని తిరిగి ఉపయోగి చుటకు సరసమ�ై న ల�ైసెన్సు అ దుబాటులో ఉ ది. ఈ పుస్కము సర�ై న ల�ైసెన్సు కలిగియున్నదని మీ అధ్యపకునితో నిరథా ్రి చుకో డి. TUMI మరియు ఇతర ల�ైసెన్సు ప్రో గ్ాం కొరకు, చూడ డి www.tumi.org మరియు www.tumi.org/license .

మూలరాయి పాఠ్యాంశాలు 4: క్రై స్వ పరిచర్కు పునాదులు ISBN: 978-1-62932-344-2

© 2005, 2011, 2013, 2015. The Urban Ministry Institute. అన్ని హక్కులు ప్త్యకి చబడినవి. మొదటి ముద్ణ 2005, ర డవ ముద్ణ 2011, మూడవ ముద్ణ 2013, నాల్వ ముద్ణ 2015. 1976 గ్ థస్వామ్ చట్ము అనుమ చిన త లేక ప్చురణకర్ యొక్క వ్రా తపూర్వక అనుమతి మినహా ఈ పుస్కములోని భాగములను అనుకరి చుట, మరియు/లేక తిరిగి-ప చుట, అమ్ముట, లేక అనధికార గా ప్చురి చుట నిషేధ చబడినది. అనుమతి కొరకు నివేదనలు వ్రా తపూర్వక గా ఈ చిరునామాకు ప ప డి: ది అర్బన్ మినిస్రీ ఇన్స్టి ట్యట్, 3701 ఈస్ట్ 13th స్రీ ట్ నార్త్ , విచిత, కన్సాస్ 67208. The Urban Ministry Institute World Impact, Inc. యొక్క పరిచర్. ఈ పుస్కములోని లేఖనభాగములు BSI వారి తెలుగు OV వెర్న్ ను డి ఉపయోగి చబడినవి.

విషయ సూచిక

కోర్సు పర్యావలోకనం రచయిత గురి చి మాడ్యల్ యొక్క పరిచయ కోర్సు అవసరతలు

3 5 9

15

పాఠము 1 క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క దర్శనము మరియు బ�ై బిలు పునాది : భాగము1

1

65

పాఠము 2 క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క దర్శనము మరియు బ�ై బిలు పునాది : భాగము 2

2

123

పాఠము 3 క్రై స్వ పరిచర్ మరియు పట్ణము

3

177

పాఠము 4 క్రై స్వ పరిచర్ మరియు పేదలు

4

229

అనుబ ధాలు

/ 3

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

రచయితను గురి చి ప్కటన Dr. Don L. Davis The Urban Ministry Institute యొక్క డ�ై రెక్ర్. ఆయన Wheaton College మరియు Wheaton Graduate Schoolలో Biblical Studies మరియు Systematic Theology చదివి, తన B.A. (1988) మరియు M.A. (1989) డిగ్రీ లలో ఉన్నత ఘనతతో ఉత్తీ రణు ్ల�ైయ్యరు.ఆయన మతములప�ై (వేదా తశాస్్ము మరియు న�ై తిక శాస్్ము) Ph.D. పటటా ్ను Iowa విశ్వవిద్యలయము యొక్క School of Religion ను డి పొ దారు. ఈ ఇన్స్టి ట్యట్ యొక్క డ�ై రెక్ర్ బాధ్తతో పాటు డా. డేవిస్ World Impact యొక్క స ఘ మరియు నాయకత్వ అభివృద్ధి విభాగమునకు వ�ై స్ ప్రె సిడె ట్ గా కూడా సేవలను అ ద చుచున్నారు. అనగా, ఆయన మిషనరీలు, స ఘ సథా ్పకులు, మరియు నగర కాపరుల యొక్క తర్ఫీదుకు నాయకత వహిసతూ ్ నగర క్రై స్వ సేవకులకు సువార్ పరిచర్, స ఘ అభివృద్ధి , మరియు ఆర భ పరిచర్ల కొరకు తర్ఫీదు పొ దే అవకాశాలను ఇసతా ్రు. అ తేగాక, ఆయన ఇన్స్టి ట్యట్ యొక్క దూర విద్య ప్రో గ్ాంలకు నాయకత వహిసతూ ్, Prison Fellowship, the Evangelical Free Church of America, మరియు the Church of God in Christ వ టి స స్లకు నాయకత్వ అభివృద్ధి కృషిలో సహాయపడతారు. అనేక బో ధా మరియు విద్య బహుమతులు పొ దిన డా. డేవిస్ కొన్ని ఉత్మ విద్య స స్ల�ైన Wheaton College, St. Ambrose University, the Houston Graduate School of Theology, the University of Iowa School of Religion, మరియు the Robert E. Webber Institute of Worship Studies వ టి వాటిలో మతములు, వేదా త , తర్కవాదము, మరియు బ�ై బిలు విద్ను బో ధ చారు. నగర నాయకులను సిద్పరచుటకు ఆయన TUMI యొక్క ముఖ్మ�ై న పదహారు మాడ్యల్స్ కలిగిన దూర విద్య సెమినార్ ఉపదేశాల�ైన మూలరాయి పాఠ్యాంశాలు, చారిత్క పార పరిక విశ్వాసమును తిరిగి కనుగొనుట ద్వారా నగర స ఘములు నూతనపరచబడగలవో తెలుపు, Sacred Roots: A Primer on Retrieving the Great Tradition , మరియు Black and Human: Rediscovering King as a Resource for Black Theology and Ethics తో సహా అనేక పుస్కాలు, పాఠ్యాంశాలు, మరియు అధ్యన పుస్కాలు ర చారు. డా. డేవిస్ విద్య బో ధనల�ైన the Staley Lecture series, renewal conferences like the Promise Keepers rallies, మరియు వేదా త వేదికల�ైన the University of Virginia Lived Theology Project Series వ టి వాటిలో కూడా పాలుప చుకున్నారు. ఆయన 2009లో University of Iowa College of Liberal Arts and Sciences ను డి విశేషమ�ై న పూర్వ విద్యర్థి గుర్తి పును కూడా పొ దాడు. డా. డేవిస్ Society of Biblical Literature, మరియు the American Academy of Religionలో కూడా సభ్యునగా ఉన్నారు.

/ 5

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

మాడ్యల్ పరిచయే సు క్రీ సతు ్ యొక్క బలమ�ై న నామములో మీకు శుభములు!

పరిచర్ అను అ శమునకు మన పట్ణ స ఘములలో ఇవ్వవలసిన త ప్రా ముఖ్త ఇవ్వబడలేదు. లోకము యొక్క మారుమూలల సముద్ములకు ఆవల చేయదగిన పనిగా పరిగణి చబడి, దానికి ఇవ్వవలసిన స క్లి ష్మ�ై న విశ్లే షణను మనము ఇవ్వలేదు. ఒక దువు ను డి చూస్తే , క్రై స్వ విశ్వాసము అ తటిని పరిచర్కు స్పందనగా, సర్వజనులయొద్కు వెళ్లి నజరేయుడ�ై న ేసు దేవుని పరిపాలనకు ప్భువు మరియు రాజు అయ్యన్నాడు అని ప్కట చాలని ఇవ్వబడిన పిలుపు అయ్యన్నది. కరొ ్త్ నిబ ధన అపొ స్లుల ద్వారా, అనగా క్రై స్వ విశ్వాసము యొక్క నిజమ�ై న మిషనరీల ద్వారా సథా ్ప చబడిన స ఘములకు ఇవ్వబడిన మిషనరీ పత్ముల స పుటి అయ్యన్నది. దేవుడు స్వయ గా వాస్విక మిషనరీ అయ్యన్నాడు, క్రీ సతు ్న దు లోకములోనికి వచ్చి, దానిని తన వ�ై పుకు సమాధానపరచుకున్నాడు (2 కొరి థీ. 5.18-21). అవును, క్రై స్వ్ము పరిచర్ లేక మిషన్ అయ్యన్నది. కాబట్టి , ఈ మాడ్యల్ పట్ణములో ఉద్భ చుచున్న దేవుని నాయకుడ�ై న మీరు బ�ై బిలు దృష్టి కోణము ను డి వేదా తమును మరియు పరిచర్ యొక్క విధానములను అర్ము చేసుకొనుటలో మీకు సహాయము చేయుటకు రూప చబడినది. వాస్విక భావనలో, దేవుని ఉద్దే శ్ము మరియు కార్ము యొక్క దర్శనమును గూర్చిన అవలోకనము లేకు డా పరిచర్ ద్వారా లోకములో దేవుడు చేయుచున్న కార్ములను మనము అర్ము చేసుకోలేము. కాబట్టి , మన మొదటి ర డు పాఠములలో, నాలుగు విభిన్నమ�ై న అద్ములలో ను డి మనము పరిచర్ను చూదదా ్ము: నాటిక మరియు వాగదా ్నముగా పరిచర్, ప్రే మాయణ మరియు యుద్ముగా పరిచర్ వ టివి. మన మొదటి పాఠమ�ై న, క్రై స్వ పరిచర్య యొక్క దర్శనం మరియు బ�ై బిలు పునాది (1) లో,అన్ని కాలముల నాటికగా పరిచర్యొక్క దృక్కోణముతో మనము వ్వహరిదదా ్ము. లేఖనముల ఉ డి పరిచర్ను అర్ము చేసుకొను ఒక ఆకారమును ఇచ్చుట ఇక్కడ మా ఉద్దే శ్మ�ై యున్నది. పరిచర్ లేక మిషన్ యొక్క సామాన్ నిర్వచనమును ఇసతూ ్ ఆర చి, పరిచర్ యొక్క బ�ై బిలు అవగాహనలోని కొన్ని కీలకమ�ై న మూలకముల త్వరిత అవలోకమమును ఇదదా ్ము. కథ మరియు నాటిక అను అద్ముల ను డి పరిచర్ను చూసి, క్రీ సతు ్న దు విమోచనను తెచ్చుటకు చరిత్లోని పలు యుగములు లేక భాగములలో దేవుడు సార్వభౌమా రీతిలో కార్ము చేయుట పరిచర్ అయ్యన్నది అని లేఖనము ను డి చూపెదము. ద�ై వికమ�ై న వాగదా ్నమునకు నెరవేర్పగా పరిచర్ను చూసతూ ్, నమ్మకత్వమునకు నిబ ధన దేవునిగా దేవుడు తన వాగదా ్నమును నెరవేర్చువానిగా పరిచర్ను చూదదా ్ము. లేఖనములలో బ�ై బిలు నిబ ధనలను వర్ణి సతూ ్, అబ్రా హాముతో దేవుడు చేసిన నిబ ధన వాగదా ్నమునకు స్పందనగా దేవుని కార్మును చూదదా ్ము. ఈ నిబ ధన అబ్రా హాము కుమారులకు మరియు పితరులకు నిశ చబడి ది, యూదా గోత్ముతో గుర్తి చబడి ది, స హాసనము మీద నిత్ము వారసుడు ఉ టాడని దావీదుతో చేయబడిన వాగదా ్నములో స్ష్ము చేయబడి ది. నజరేయుడ�ై న ే సు యొక్క వ్క్తి త్వములో, అబ్రా హాము మరియు దావీదుతో

6 /

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

చేయబడిన నిబ ధన నెరవేర్చబడి ది మరియు ఇప్పడు పరిచర్ ద్వారా సువార్ ప్కట చుటలో, సిలువ ప్కటన ద్వారా నూతన జీవిత వాగదా ్నము దేశములకు ఇవ్వబడి ది. ర డవ పాఠమ�ై న, క్రై స్వ పరిచర్య యొక్క దర్శనం మరియు బ�ై బిలు పునాది (2) లో, పరిచర్ను యుగముల ప్రే మాయణ గా మరియు గోళముల యుద్ముగా మనము చూదదా ్ము. విశ్వాసులముగా మన వేదా తశాస్్ నిర్మాణమునకు పరిచర్ ఎ త కీలకమ�ై యున్నదో అర్ము చేసుకొనుటలో లేఖనములోని ఈ రూపకములు మనకు సహాయము చేసతా ్యి. దేవుని ప్రే మాయణ గా, తన సొ త సొ తతు ్గా దేవుడు ప్జలను లోకములో ను డి పిలవాలని కలిగియున్న నిశ్చయతను మనము చూసతా ్ము. ఈ అద్భుతమ�ై న అ శమును మనము, దేవుని భార్గా ఇశ్రాే లు యొక్క చరిత్తో ఆర చి, విగ్హారాధనమరియు అవిధేయత ద్వారా అది చూపిన అపనమ్మకత్వములో చూదదా ్ము. ేసు యొక్క వ్క్తి త్వములో మనము ఈ అ శమును వెలికితీదదా ్ము మరియు నూతన నిబ ధన దేవుని ప్జలలో అన్యలను చేర్చునటలు ్ ఏ విధముగా చేసియున్నదో చూదదా ్ము. యుగముల యుద్ముగా, నజరేయుడ�ై న ేసు యొక్క వ్క్తి త్వములో దేవుని రాజ్ముయొక్క పరిపాలన ప్కట చబడుటమనము చూసతా ్ము. దేవుని సార్వభౌమత్వము యొక్క స్ష్మ�ై న ఉదఘా ్టనతో ఆర చి, తన సృష్టి మీద దేవుడు తన పరిపాలనను పునః సథా ్ప చుటకు నిశ చుకొనిన విధానమును మనము చూసతా ్ము. అది అపవాది యొక్క తిరుగుబాటు మరియు మానవాళి యొక్క పతనము ద్వారా కృపను కోల్పోయింది. ఆ సమయము మొదలు, విశ్వమును తన పాలనలోనికి మరలా తెచ్చుటకు దేవుడు ఒక యోధుని భూమికను తీసుకున్నాడు. నజరేయుడ�ై న ేసు యొక్క వ్క్తి త్వములో, విశ్వమును పా చు తన హక్కును దేవుడు పునరుదఘా ్ట చుచున్నాడు, మరియు క్రీ సతు ్న దు ఆ రాజ్ముయొక్క రాకడను గూర్చి ప్కట చుట పరిచర్ అయ్యన్నది. మూడవపాఠమ�ై న, క్రై స్వ పరిచర్య మరియు పట్ణము లో, మనము మన దృష్టి ని మన పరిచర్ యొక్క కే ద్ము మరియు పట్ణము మరియు పేదల కొరకు దేవుడు కలిగియున్న ఉద్దే శ్ము వ�ై పుకు త్రి ప్పతాము. ప్రా చీన పట్ణము, దాని వ్వస్ మరియు లక్షణములను,ముఖ్ముగా దేవునిమీదతిరుగుబాటు చేయు చిహ్నాత్మక గుణములను చూసతూ ్ మనము ఆర భిదదా ్ము. పట్ణము యొక్క ఆత్మీయ ప్రా ముఖ్తను మనము పరిగణిదదా ్ము మరియు లేఖనములో దేవుడు పలు పట్ణములతో స కర్షి చుటను చూసి, వాటి అర్మును విశదీకరిదదా ్ము. తన సొ త ఉద్దే శ్ముల కొరకు దేవుడు పట్ణము అను అ శమును ఆలవరచుకొనిన విధానమును, తిరుగుబాటు మరియు విగ్హారాధనతో దాని యొక్క అనుబ ధమును తొలగి చిన విధానమును, మరియు పరిచర్ కొరకు దాని యొక్క అర్మును విమో చిన విధానమును, రాజ్ములో భవిష్తతు ్ మహిమ కొరకు దానిని సిద్పరచుచున్న విధానమును చూదదా ్ము.ఈ పాఠములో, పట్ణ పరిచర్లో మనము పాలుప చుకొనుటకు కారణములను కూడా చూదదా ్ము. ప్భావము, అధికారము మరియు ఆత్మీయ కార్ములు ఉన్న స్లముగా, విరిగినవారిని, పేదలను, మరియు అణగద్రొ క్కబడినవారినిఆకర్షి చు అయస ాంతముగా, 21వ శతాబ్మునకు చె దిన శిష్యలమ�ై న మనము పట్ణములో ప్వచానత్మకముగా మాటలా ్డుటకు మరియు జీ చుటకు ప్యత్నము చేయాలి.మన ఆత్మీయ గమ్ము మరియు స్వాస్్యమునకు చిత్ము మరియు గురుతుగా, సువార్ ప్కట చుటకు,

/ 7

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

శిష్యలను చేయుటకు, ఇ టాబయటమన పట్ణములలో స ఘములను సథా ్ప చుటకు మనము చేయగలిగినద తా చేయాలి. చివరిగా, నాల్వ పాఠములో మనము క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క మరొక కీలకమ�ై న అ శమును మనము చూసతా ్ము. క్రై స్వ పరిచర్య మరియు పేదలు లో, ఘనమ�ై న బ�ై బిలు అ శమ�ై న షాలో , లేక పూర్త అను అద్ములో ను డి మనము పేదలు మరియు పరిచర్ అను అ శమును చూసతా ్ము. ెహోవా యొక్క నిబ ధన సమాజముగా, ఇశ్రాే లు ప్జలు ఏ విధముగా దేవుని నిబ ధనకు నమ్మకముగా జీ చుటకు పిలువబడడా ్రు అ టే, పేదరికమును నీతి న్యయములు భర్తీ చేయవలసియు డెను. నిర్మనలో దేవుడు ఐగుపతు ్ ను డి ఇశ్రాే లు ప్జలను విమో చిన వాస్వము మీద నిర్మిసతూ ్, తన నిబ ధనలోని ప్జలకు దేవుడు పేదరికము మరియు అణచివేతను అధిగ చుటకు ఒక ప్ణాళికను ఇచ్చాడు. బ�ై బిలు దర్శనమును కలిగి, మెస యగా మరియు స ఘము యొక్క శిరస్సుగా ే సు పేదలకు న్యయమును మరియు సమాధానమును తెచ్చువానిగా మెస య ప్వచనమును స ఘము ఏ విధముగా నెరవేర్చాలో మనము పరిగణిదదా ్ము. స ఘమునకు ప్భువుగా మరియు శిరస్సుగా ే సు దేవుని ప్జల మధ్, మరియు లోకములో ఆయన ప్జల ద్వారా షాలో కొరకు దేవుని ఆజ్ను వ్క్పరచుటను కొనసాగి చుచున్నాడు. ే సున దు విశ్వాసము ఉ చుట ద్వారా దేవుని నూతన నిబ ధన సమాజము అయ్యన్న స ఘము షాలో ను జీ చుటకు, విరిగినవారి కొరకు దేవుని న్యయమును లోకములో మరియు దాని సభ్యల మధ్ వ్క్పరచుటకు పిలువబడి ది.నేడు దేవుని ప్జలను బలపరచుచున్న పరిశుదధా ్త్మ ద్వారా ఇది నేడు సాధ్మ�ై యున్నది.ే సు క్రీ సతు ్ యొక్క విశ్వాసులముగా, మనలో ప్తి ఒక్కరము, ప్తి స ఘము అది నివస చుచున్న సతలములో దేవుని సత్మును జీ చుటకు, విమో చు మరియు ప్కట చునదిగా ఉ డుటకు పిలువబడినది. నిజముగా, క్రై స్వునిగా ఉ డుట అ టే పరిచర్-ధోరణి కలిగియు డుట అయ్యన్నది; తన కుమారుని కొరకు లోకమును జ చుట కొరకు దేవునితో ఆయన పరిచర్లో పని చేయుటకు మనము ప�ై ను డి జ చినవారమ�ై యున్నాము (అపొ . 9.15). దేవుని మహిమ అను ఈ విశేషమ�ై న కథలో మీ పాత్ను పో ష చుటకు, ఆయన కుమారుడు మరియు మన ప్భువ�ై న ే సు క్రీ సతు ్ ద్వారా లోకమును ఆయన కొరకు గెలచుటకు ఆయన పరిచర్లో మిమ్మును సవాలు చేయుటకు దేవుడు ఈ అధ్యనమును ఉపయోగి చునుగాక! - Rev. Dr. Don L. Davis

/ 9

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

కోర్సు అవసరతలు • బ�ై బిలు (ఈ కోర్సు కొరకు మీరు బ�ై బిలు అనువాదమును అనుసరి చాలి [ఉదా. OV తెలుగు బ�ై బిలు], మరియు సార శ బ�ై బిలును కాదు). • ప్తి మూలరాయి మాడ్యల్ కు కేటా చబడిన కొన్ని పాఠ్పుస్కాలు ఉన్నాయి, మరియు వాటిని కోర్సు సమయ లో చదివి చర చాలి. మీరు మీ బో ధకులు, అధ్యపకులు, మరియు తోటి విద్యరథు ్లతో కలసి వీటిని చదివి, విశ్లే ష చి స్పంద చాలని మేము ప్రో త్సహిసతు ్న్నాము. పాఠ్పుస్కాలు అ దుబాటులో ఉ డని కారణ చేత (ఉదా. పుస్కాలు ముద్ణలో లేకపో వుట), మేము మా వెబ టులో అధికారిక మూలరాయి పాఠ్పుస్కాల పట్టి కను అ దుబాటులో ఉ చాము. ప్సతు ్త మాడ్యల్ పాఠ్పుస్కాల జాబితా కొరకు చూడ డి www.tumi.org/books . • తరగతి అభ్యసాలను చేయుటకు మరియు నోట్స్ తీసుకొనుటకు పేపర్ మరియు పెన్ను. • Erickson, Millard J. Introducing Christian Doctrine. 2nd. ed. Grand Rapids: Baker Book House, 2001. • Phillips, Keith. Out of Ashes. Los Angeles: World Impact Press, 1996. • Winter, Ralph D, and Steven C. Hawthorne, eds. Perspectives on the World Christian Movement: A Reader. 3rd. ed. Pasadena: William Carey Library, 1992. • Yohannan, K. P. Revolution in World Mission. Carrollton, TX: GFA Books (a division of Gospel for Asia), 2004.

అవసరమ�ై న పుస్కాలు మరియు ఇతర అధ్యయనాలు

సూచిచబడిన అధ్యయనాలు

1 0 /

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

గ్రే డ్ కేటగిరీ మరియు పాయిట్ సారాంశం హాజరు&కలా ్సులో పాలుప పులు

కోర్సు అవసరతలు

30% 10% 15% 15% 10%

90 పా టలు ్ 30 పా టలు ్ 45 పా టలు ్ 45 పా టలు ్ 30 పా టలు ్ 30 పా టలు ్ 30 పా టలు ్ 300 పా టలు ్

క్విజ్

లేఖన క టస్ము వ్యఖ్న ప్రా జెక్ట్ పరిచర్ ప్రా జెక్ట్

రీడి గ్ మరియు హో వర్క్ అభ్యసాలు 10%

చివరి పరీక్ష

10%

మొత్ : 100%

గ్రే డ్ అవసరతలు ప్తి కలా ్సులో పాలుప చుకొనుట ఒక కోర్సు అవసరత. హాజరు కాకపో వుట మీ గ్రే డ్ ప�ై ప్భావ చూపుతు ది. మీరు తప్పనసరి పరిస్థి తిలో హాజరు కాని ప లో, అధ్యపకునికి ము దుగా తెలియజేయ డి. మీరు ఒక కలా ్సుకు హాజరుకాకపో తే మీరు తప్పపో యిన అభ్యసాలను కనుగొని, కోల్పయిన పనిని గూర్చి మీ అధ్యపకుని స ప్ద చుట మీ బాధ్త. ఈ కోర్సు నేర్చుకొనవలసిన ఎక్కువ విషయాలు చర్చ ద్వారా నేర్చుకొనవలసియు ది. కాబట్టి , ప్తి కలా ్సులో మీ హాజరును మేము కోరుచున్నాము. ప్తి కలా ్సు కూడా గతపాఠ లోనిఅ శాలను గూర్చి ఒక చిన్న క్విజ్తో ఆర భమవుతు ది. విద్యరథు ్ల వర్క్ బుక్ ను మరియు గత పాఠ లో తీసుకున్న కలా ్సు నోట్స్ ను చదువుట క్విజ్ కొరకు సిద్పడుటకు ఉత్మ�ై న మార్ము. ఒక విశ్వాసిగా మరియు ేసు క్రీ సతు ్ స ఘముకు నాయకునిగా మీ జీవితము మరియు పరిచర్లో క టస్ వాక్ములు కే ద్ దువులు. చాలా తక్కువ వచనాలు ఉన్నాయి గాని, వాటి స దేశ మాత్ చాలా ప్రా ముఖ్మ�ై నది. ఇవ్వబడిన వాక్యలను మీరు ప్తి కలా ్సులో మీ అధ్యపకునికి మీరు అప్జెప్పలి (మాటలలో గాని వ్రా సిగాని). ఒక స్్ీ లేక పురుషుని దేవుడు పిలచిన పని కొరకు సిద్పరచుటకు లేఖనములు దేవుడు ఉపయోగి చు బలమ�ై న ఆయుధములు (2 తిమోతి 3.16-17). ఈ కోర్సు యొక్క అవసరతలను పూర్తి చేయుటకు మీరు ఒక వాక్ భాగమును ఎ చుకొని దానిప�ై ఇ డక్టి వ్ బ�ై బిలు స్డీ (అనగా, వ్యఖ్యన అధ్యన ) చెయ్యలి. ఆ అధ్యన కనీస ఐదు పేజీల�ైనా ఉ డి (డబల్ స్పస్, ట�ై పు చేసినది లేక చక్కగా వ్రా సినది) ఈ కోర్సు యొక్క నాలుగు పాఠములలో ఉన్న దేవుని వాక్మును గూర్చిన ఒక్క అ శమును గూర్చి అయినా చర చాలి. మీరు లేఖనమునకు ఉన్న మార్చు శక్తి ని మరియు మిమ్మును మీరు పరిచర్ చేయు ప్జల బ్తుకులను అభ్యసిక గా ప్భావిత చేయగల శక్తి ని గూర్చి మీరు లోత�ై న నిరథా ్రణ కలిగియు టారనేది మా ఆశ మరియు నిరీక్షణ. మీరు కోర్సును చదువుచు డగా, మీరు మరి త లోతుగా చదవాలనుకొనుచున్న అ శమును గూర్చి మరికొన్ని వచనాలు (4-9 వచనాలు) చదువుటకు సిద్ గా ఉ డ డి. ఈ ప్రా జెక్ట్ యొక్క వివరాలు 10-11 పేజీలలో ఇవ్వబడడా ్యి, మరియు ఈ కోర్సు యొక్క పరిచయ భాగ లో దీనిని చర్చిద్ాం.

హాజరు మరియు కలా ్సులో పాలుపంపులు

క్విజ్

లేఖన కంటస్ము

వ్యాఖ్యాన ప్రా జెక్ట్

/ 1 1

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

విద్యరథు ్ల దరు వారు నేర్చుకొను వాటిని వారి జీవితాలలో మరియు పరిచర్ బాధ్తలలో అభ్యసిక గా ఉపయోగి చాలని మేము కోరుకొనుచున్నాము. నేర్చుకున్న నియమాలను అభ్యసిక పరిచర్తో కలిపి ఒక పరిచర్ ప్రా జెకటు ్ను తయారు చేయుట విద్యర్థి యొక్క బాధ్త. ఈ ప్రా జెక్ట్ యొక్క వివరాలు 12వ పేజీలో ఉన్నాయి, మరియు ఈ కోర్సు యొక్క పరిచయ భాగ లో చర చబడతాయి. మీ కలా ్స్ సమయ లో పలు రకముల కలా ్సు వర్క్ మరియు హో వర్క్ మీ అధ్యపకుడు ఇసతా ్డు లేక మీ విద్యరథు ్ల వర్క్ బుక్ లో వ్రా యబడియు టు ది. వీటిని గూర్చి, వీటి అవసరతలను గూర్చి స దేహాలు ఉ టే, దయచేసి మీ అధ్యపకుని అడగ డి. విద్యర్థి పాఠ్పుస్కము ను డి లేక లేఖనముల ను డి ఇవ్వబడిన అధ్యనాలను కలా ్సు చర్చ కొరకు సిద్పడుటకు చదువుట చాలా ప్రా ముఖ్ము. మీ విద్యర్థి వర్క్ బుక్ లో ఉన్న “అధ్యన ముగి పు షట్”ను ప్తి వార చూడ డి. ఎక్కువ చదువుట వలన ఎక్కువ గ్రే డు పొ దే అవకాశ ఉ ది. ఈ కోర్సు చివరిలో, మీరు ఇ టి దగ్ర వ్రా యవలసిన చివరి పరీక్షను (మూయబడిన పుస్క ) మీ అధ్యపకుడు ఇసతా ్డు. ఈ కోర్సులో మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు మరియు అది మీ పరిచర్ప�ై ఎలా టి ప్భావ చూపుతు ది అను దానిని విశ్లే ష చుటకు ఉపయోగపడు ఒక ప్శ్నమిమ్మును అడుగుతారు. చివరి పరీక్ష మీకు ఇచ్చినప్పడు దానికి స బ ధ చిన తేదీలు మీ అధ్యపకుడు మీకు ఇసతా ్డు. గ్రే డింగ్ ఈ సెషన్ యొక్క చివరిలో ఈ కలా ్సులో ఈ క ద విధ గా గ్రే డులు ఇవ్వబడతాయి, మరియు ప్తి విద్యర్థి యొక్క రికారడు ్లో వీటిని వ్రా సతా ్రు: A - ఉన్నతమ�ై న కృషి D - కేవల ఉత్తీ రణు ్లయ్య ే కృషి B - మ చి కృషి F - అస తృప్తి కరమ�ై న కృషి C - స తృప్తి కరమ�ై న కృషి I - అస పూర్ తగిన ప్స్ మరియు మ�ై నస్ లతో మీకు అక్షరాల గ్రే డ్ ప్తి చివరి గ్రే డ్ కు ఇవ్వబడుతు ది, మరియు ఆ గ్రే డ్ పా టలు ్ మీ చివరి గ్రే డ్ లో కలపబడతాయి. అనుమతి లేకు డా అభ్యసాలు ఆలస్యంగా ఇవ్వడ లేక ఇవ్వడ లో విఫలమగుట మీ గ్రే డ్ మీద ప్రా భవ చూపుతు ది, కాబట్టి ము దు ను డి ప్ణాళిక చేసుకొని, మీ అధ్యపకుని స ప్ద చ డి. వ్యాఖ్యాన ప్రా జెక్ట్ మూలరాయి క్రై స్వ పరిచర్కు పునాదులు మాడ్యల్ అధ్యన లో భాగ గా, ఈ క ద ఇవ్వబడిన ఒక వాక్భాగము ప�ై బ�ై బిలు అర్ము మరియు స ఘములోను సమాజములోను క్రై స్వ నాయకత్వమునకు నిర్వచనముల మీద మీరు వ్యఖ్యన (inductive study) చేయవలసియు ది:  మత్యి 28.18-20  2 కొరి థీ. 6.1-10  లూకా 4.16-22  2 తిమోతి 4.1-5

పరిచర్య ప్రా జెక్ట్

కలా ్సు మరియు హో ం వర్క్ అభ్యాసాలు

అధ్యయనాలు

ఇంటికి తీసుకొని వెళలు ్ చవరి పరీక్ష

ఉద్దే శ్యం

1 2 /

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

 మత్యి 5.13-16  కొలస . 1.24-29 క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క స్వభావము మరియు ఆచరణను గూర్చి ఒక ప్ధానమ�ై న వాక్భాగమును గూర్చిన వివరణాత్మక అధ్యనమును చేయుటకు అవకాశము ఇచ్చుట ఈ వ్యఖ్న ప్రా జెకటు ్ యొక్క ఉద్దే శ్ము అయ్యన్నది. దేవుడు మిషన్స్ కు దేవుడు అని చూచుట పట్ణ పరిచర్ యొక్క ప్తి భాగములో ప్రా ముఖ్మ�ై యున్నది; పరిచర్ అనునది అప్పడప్పడు ఉదఘా ్ట చునది లేక కొ తమ ది కొ త కాలము పాటు విదేశములకు వెళ్లి చేయునది కాదు. బదులుగా, పరిచర్ అనునది యూదా-క్రై స్వ దృష్టి కోణమునకు జీవనాధారము అయ్యన్నది, లోకములో దేవుని కార్మునకు గు డె మరియు ఆత్మ అయ్యన్నది. ఒక భావనలో, క్రై స్వ కథ అ తటిని ఆయనకు చె దు ప్జలను తన వ�ై పుకు ఆకర్షి చుకోవాలని దేవుడు కలిగియున్న ఆశగా వర్ణి చవచ్చు; పరిచర్ మన పనిగా ఎ త ఉన్నదో, అ త క టే ఎక్కువగా దేవుని పని అయ్యన్నది. ప�ై న ఇవ్వబడిన వాక్భాగములలో ఒకదానిని ఎన్నుకొని, పరిచర్ను-దాని పునాది, దాని అభ్యసము, మరియు పట్ణ క్రై స్వ పరిచర్ కొరకు దాని యొక్క ప్రా ముఖ్తను- గూర్చి విమర్శనాత్మకముగా ఆలోచన చేయుటకు అద్ముగా వాటిని ఉపయోగి చుట ఈ అధ్యనము యొక్క లక్ష్మ�ై యున్నది. ఈ వాక్భాగములలో ఒకదానిని (లేక మీ సలహాదారుడు సమ చిన మరొక వాక్భాగమును) మీరు అధ్యనము చేయుచు డగా, క్రై స్వ పరిచర్ కొరకు పునాదులలో ఒక కీలకమ�ై న అ శమును మీరు ఉదఘా ్టిసతా ్రు అని ఆ చుచున్నాము.అలాగే ఆ వాక్ భాగము యొక్క అర్మును మీ వ్క్తి గతశిష్ జీవితముతోమరియుమీస ఘముమరియుపరిచర్లో దేవుడుమీకిచ్చిన నాయకత్వ పాత్తో అనుస ధాన చేసుకోవాలని కూడా మేము ఆ చుచున్నాము. ఇది బ�ై బిలు అధ్యన ప్రా జెక్ట్ , కాబట్టి , వ్యఖ్యన చేయుటకు, వాక్ భాగ యొక్క అర్మును దాని స దర లో తెలుసుకొనుటకు మీరు సమర్ణ కలిగియు డాలి. దాని అర్మును మీరు తెలుసుకున్న తరువాత, మన దరికీ అవల చగల నియమాలను మీరు కనుగొనవచ్చు, తరువాత ఆ నియమాలను జీవితమునకు అన్వ చవచ్చు: 1. వాస్విక వాక్ భాగ స దర్భములో దేవుడు ప్జలకు ఏమి చెబుతున్నాడు? 2. ప్తి స్లములో ప్జల దరికీ , నేటి వారికి కూడా వర్తి చు ఏ నియమాలను ఆ లేఖన భాగము బో ధిస్ తు ది? 3. ఇక్కడ, నేడు, నా జీవిత మరియు పరిచర్లో ఈ నియమమును ఏ విధ గా ఉపయోగి చాలని పరిశుద్ ధా త్ముడు కోరుచున్నాడు ? మీ వ్క్తి గత అధ్యన లో ఈ ప్శ్నలకు మీరు జవాబులు ఇచ్చిన తరువాత, మీ పేపర్ అభ్యసము కొరకు మీ మెలకువలను వ్రా యుటకు మీరు సిద్ గా ఉ టారు. మీ పేపర్ కొరకు ఈ నమూనా ఆకారమును చూడ డి: 1. మీరు ఎ చుకున్న వాక్ భాగము యొక్క ముఖ్ అ శము లేక ఆలోచన ఏమిటో వ్రా య డి.

ఆకారము మరియు కూర్పు

/ 1 3

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

2. వాక్భాగ యొక్క అర్మును సారా శ గా వ్రా య డి (దీనిని మీరు ర డు లేక మూడు పేరాలో వ్రా య డి, లేక, మీరు కోరితే, ఈ వాక్ భాగము మీద వచన - వచన వ్యఖ్యన వ్రా య డి). 3. క్రై స్వ పరిచర్కు పునాదులుప�ై ఈ వాక్ భాగము ఇచ్చే ఒకటి లేక మూడు ముఖ్ నియమాలను వ్రా య డి . 4. ఒకటి, కొన్ని, లేక అన్ని నియమాలు ఈ క ది వాటిలో ఒకటి లేక అన్నివాటితో ఎలా టి అనుబ ధ కలిగియున్నదో చెప్పండి: a. మీ వ్క్తి గత ఆత్మీయత మరియు క్రీ సతు ్తో నడక b. మీ సథా ్నిక స ఘములో మీ జీవిత మరియు పరిచర్ c. మీ సముదాయ లో లేక సమాజ లో ఉన్న పరిస్థి తులు లేక సవాళ్ళు సహాయ కొరకు, కోర్సు పాఠ్పుస్కాలనుమరియు/లేకవ్యఖ్యనాలను చదివిదానిలోని మెలకువలను మీ పనిలో చేర డి. మీరు వేరే వారి ఆలోచనలను తీసుకొన్నప్పడు వారిని ఖచ్చితముగా ప్సతా ్ చ డి. వాటిని సూచనలలో ఉపయోగి చ డి. మీరు వారిని గూర్చి ప్సతా ్ చుటకు ఏ విధానమున�ై నా ఉపయోగి చవచ్చు, కాని 1) మీ పేపర్ అ తటిలో ఒకే విధానమును ఉపయోగి చ డి, మరియు 2) మీరు ఎక్కడ ఇతరుల ఆలోచనలు ఉపయోగి చుచున్నారో సూచన ఇవ డి. (అధిక సమాచార కొరకు, అనుబ ధాలలోని మీ రచనలను డాక్యమ ట్ చేయుట: గుర్తి పు ఇవ్వవలసిన చోట

గుర్తి పు ఇచ్చుటకు మీకు సహాయపడు మార్దర్శి ని చూడ డి.) మీ వ్యఖ్యన ప్రా జెక్ట్ ఈ క ది పరిమాణాలు కలిగియు డాలి: • అది స్ష్ముగా వ్రా యబడాలి లేక ట�ై పు చేయబడాలి. • ప�ై నున్న వాక్ భాగాలలో ఒక దాని అధ్యనమ�ై యు డాలి. • సమయానికి (ఆలస్యం కాకు డా) అప్గి చాలి. • అది 5 పేజీలద�ై యు డాలి.

• చదువువాడు అనుసరి చుటకు ప�ై న ఇవ్వబడిన ఆకారమును అది పాట చాలి. • వాక్ భాగము నేటి జీవన మరియు పరిచర్కు ఎలా ఉపయోగపడుతు దో అది చూప చాలి. ఈహెచ్చరికలు మిమ్మును ఒత్తి డికి లోను చేయకు డా చూడ డి; ఇది బ�ై బిలు అధ్యన ప్రా జెక్ట్ ! ఈ పేపర్ లో మీరు వాక్ భాగమును చదివారని, దానిలో కొన్ని ముఖ్మ�ై న నియమాలు కనుగొన్నారని, మరియు వాటిని మీ జీవిత మరియు పరిచర్కు అనుస ధాన చేసారని మాత్మే చూప చవలసియు ది. ఈ వ్యఖ్యన ప్రా జెకటు ్కు 45 పా టలు ్ ఉన్నాయి, మరియు మీమొత్ గ్రే డులో 15%ను ఇది కలిగియు ది, కాబట్టి మీరు చక్కటి ప్రా జెక్ట్ చేయునటలు ్ శ్మపడ డి.

గ్రే డింగ్

1 4 /

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

పరిచర్య ప్రా జెక్ట్ దేవుని వాక్ము సజీవమ�ై బలముగలద�ై ర డ చులుగల ెటువ టి ఖడ్ముక టెను వాడిగా ఉ డి, ప్రా ణాత్మలను కీళ్ను మూలుగను విభజించున తమటటు ్కు దూరుచు, హృదయముయొక్క తల పులను ఆలోచనలను శోధ చుచున్నది (హెబ్రీ . 4.12). మన దేవుని వాక్మును కేవల విని మోసపోే వారిగా గాక దానిని అనుసరి చి నడచుకోవాలని అపొ స్లుడ�ై న యాకోబు గురతు ్చేసతు ్న్నాడు. ఈ క్మమును నిర్క్ష్యం చేయు వ్క్తి , అద్ములో తన ముఖమును చూసుకొని తరువాత అది ఎలా ఉ టు దో మరచిపోే వ్క్తి ని పో లియున్నాడని ఆయన సూచిసతు ్న్నాడు. ప్తి విషయములోను, వాక్మును అనుసరి చువాడు ఆశీర్వద చబడతాడు (యాకోబు 1.22-25). మీరు నేర్చుకొను విషయములను అభ్యసిక గా నిజ జీవిత అనుభవాలలో మీ వ్క్తి గత జీవిత అవసరతలలో, మీ పరిచర్లో మరియు మీ స ఘమ తటిలో ఉపయోగిసతా ్రని మా ఆకా క్ష. కాబట్టి , మీరు ఈ కోర్సు ద్వారా నేర్చుకున్న విషయాలను ఇతరులకు తెలియజేయుటకు గాను ఒక పరిచర్ ప్రా జెకటు ్ను వ్రా యుట ఈ కోర్సులోని ప్రా ముఖ్మ�ై న భాగము. మీ అధ్యనములోని ఈ అవసరతను మీరు అనేక విధాలుగా నెరవేర్చవచ్చు. మీరు నేర్చుకున్న మెలకువలను మరొక వ్క్తి తో, లేక స డే స్కూల్ కలా ్సులో, యవనసతు ్ల లేక పెద్ల గు పు లేక బ�ై బిలు స్డీలో, లేక మరొక పరిచర్ అవకాశ లో ఉపయోగి చుటకు ప్య చవచ్చు. మీరు నేర్చుకున్న విషయాలను ప్జలతో చర చ డి. (అవును, ఈ మాడ్యల్ లోని వ్యఖ్యన ప్రా జెకటు ్లో మీరు నేర్చుకున్న విషయాలను వారికి మీరు చెప్వచ్చు.) మీ ప్రా జెకటు ్లో మీరు తగిన మార్పలు చేయుటకు సిద్ గా ఉ డ డి. దానిని క్రి యాశీలముగా చెయ్యండి. కోర్సు యొక్క ఆర భములోనే, మీరు మీ ఆలోచనలను ప చుకోవాలని ఆ చుచున్న స దర్భమును నిర్ చుకొని మీ అధ్యపకునికి తెలుప డి. మీ ప్రా జెకటు ్ను చేయుటకు ము దు ను డే సిద్పడి చివరి నిమిష లో తొ దరపాటును తొలగి చ డి. మీరు మీ ప్ణాళికను చేసిన తరువాత, మీ ప్రా జెకటు ్ యొక్క సారా శమును లేక విశ్లే షణను ఒక పేజీలో వ్రా సి మీ అధ్యపకునికి ఇవ డి. మీ పరిచర్ ప్రా జెకటు ్ సారా శ యొక్క నమూనా ఆకార ఈ క ద ఇవ్వబడి ది: 1. మీ పేరు 2. మీరు ప చుకున్న స్లము మరియు అక్కడ శ్రో తలు 3. మీరు అక్కడ పొ దిన అనుభవ మరియు వారి స్పందనను గూర్చిన కలు ్ప్ సారా శ 4. దీని ను డి మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు పరిచర్ ప్రా జెకటు ్కు 30 పా టలు ్ ఉన్నాయి మరియు ఇది మీ మొత్ గ్రే డులో 10% కలిగియు ది, కాబట్టి నిశ్చయతతో మీ మెలకువలను ప చుకో డి మరియు మీ సారా శమును స్ష్ముగా వ్రా య డి.

ఉద్దే శ్యం

ప్ణాళిక మరియు సారాంశం

గ్రే డింగ్

/ 1 5

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

క�ైై సతి వ పరిచరయ యొక్క దర్శనాం మరియు బ�ై బిలు పునాద్: భాగము1 యిేసు క్్సతి ు యొక్క బలమ�ై న నామములో సా్వగతాం! ఈ పాఠములోన్ విషయాలను చద్వి, అధయయనాం చేస్, చరిచిాంచి మరియు అనువరితి ాంచిన ప్మముట, మీరు ఈ విధముగా చేయగలగాలి: • పరిచరయకు “ప్రా లేగోమేనా” (“మొదట్ పదము”) లేక “పెద్ చితరా అవలోకనమును ఇవ్వగలగాలి. • పరిచరయ అాంటే “పరిశుదధి ాతము శకితి తో యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో దేవుడ్ అాంద్ాంచుచునని రక్షణ మరియు విమోచనను గూరిచి పరా తి జాతి పరా జలకు పరా కట్ాంచుట అయుయననిద్” అన్ న్ర్వచిాంచగలగాలి. • దేవున్మరియులోకముకొరకుఆయనకలిగియుననిఉదే్శయములనుస్షటి ముగా అరథా ము చేసుకొనవలస్న అవసరతతో సహా, చరితరా లోన్ వివరములన్నిట్న్ ఒకే ఐకయ విషయముతో అనుసాంధానము చేయుట, స్వయాంగా లేఖనములలో నాటబడియుాండ్ట, యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో లాంగరు వేయబడ్ట, మరియు చితరా ములు, రూపకములు మరియు కథలను ఉపయోగిాంచి బ�ై బిలు మార్ములో పరిచరయను చరిచిాంచుట దా్వరా పరిచరయ యొక్క బ�ై బిలు అరథా ములోన్ మూలకములను పునరుత్తితి చేయగలగాలి. • లేఖనములో పరిచరయ కొరకు నాలుగు వేదాాంతశాసతి్ ఆకారములను/చితరా ములను తెలియపరచగలగాలి, అవి ఏవనగా, చరితరా అాంతట్లోన్ ముఖయమ�ై న నాట్కగా (చరితరా అాంతట్లోన్ అతి గొప్ కథనములోన్ ముఖయ పాతరా గా దేవుడ్), దెైవిక వాగా్నము యొక్క నెరవేరు్గా (యిేసు క్్సతి ునాందు దేవుడ్ తన న్బాంధనా వాగా్నమును నెరవేరుచిట), యుగముల పేరా మ కథగా (విమోచిాంచబడిన మానవాళ్ యొక్క వరున్గా దేవుడ్), విశ్వముల యుదధి ముగా (యోధున్గా దేవుడ్ విశ్వముపెై తన రాజయమును పునరాస్థా ప్ాంచుచునానిడ్) పరిచరయ. • కాలమునకు ముాందు (ఇద్ దేవున్ పూర్వ ఉన్కిన్ మరియు ఉదే్శయమును, అపరాధము అను మరముమును మరియు శకతి ుల యొక్క తిరుగుబాటును ఎతితి చూపుతుాంద్), కాలారాంభములో (దీన్లో విశ్వము మరియు మానవాళ్ యొక్క సృష్టి , పతనము మరియు శాపము, ప్రా టోఇవాాంగేలియాం, ఏదెను యొక్క అాంతము, మరణము రాజయము చేయుట, మరియు కృపకు మొదట్ చిహనిములు భాగమ�ై యుననివి), మరియు కాలము వివృతమగుట (దీన్లో అబారా హాముతో చేయబడిన వాగా్నము, న్ర్మన, దేశమును సా్వధీనపరచుకొనుట, పటటి ణము-దేవాలయము-స్ాంహాసనము, బాంధకము మరియు చెర, మరియు శేషము తిరిగివచుచిట భాగమ�ై యుననివి) సహాదేవున్ వివృతమగుచునని ఉదే్శయములోన్ ముఖయ భాగముల దృషటి ా్య చరితరా అాంతట్లోన్ నాట్క లో ఉనని ముఖయమ�ై న విషయములయొక్క అవలోకనము ఇవ్వగలగాలి.

పా ఠము 1

ప్ఠము ఉద్దే శయాములు

1

1 6 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

• కాలము యొక్క సాంపూరణు త (దీన్లో నరావతారము, యిేసులో బయలుపరచబడిన రాజయము, క్్సతి ు శ్మలు, మరణము, పునరుతథా ానము, మరియు ఆరోహణము భాగమ�ై యునానియి), అాంతయ ద్నములు (పరిశుదధి ాతము ద్గివచుచిట, సాంఘము సథా ాప్ాంచబడ్ట, అనుయలను చేరుచిట, పరా పాంచ పరిచరయ యుగము దీన్లో భాగమ�ై యునానియి), కాలము యొక్క నెరవేరు్ (దీన్లో పరా పాంచ సువర్తి కరణ యొక్క ముగిాంపు, సాంఘము యొక్క దెైవదూషణ, మహా శ్మలు, పరౌస్యా, భూమి మీద క్్సతి ు యొక్క పరిపాలన, గొప్ శే్వతా స్ాంహాసనము, నరకాగిని, రాజయమును తాండిరా యిెైన దేవున్కి అప్గిాంచుట భాగమ�ై యునానియి), మరియు చివరిగా కాలమునకు అవతల (దీన్లో కొ్తతి ఆకాశములు మరియు కొ్తతి భూమి, నూతన యిెరూషలేము ద్గివచుచిట, ఉపశమనము, మరియు రాబో వు యుగములోన్కి పరా వేశిాంచు కాలములు భాగమ�ై యునానియి) దా్వరా దేవున్ వివృతమగుతునని ఉదే్శయములోన్ దశలను పూరితి చేయగలగాలి. • చరితరా అాంతట్లో ముఖయమ�ై న నాట్కగా పరిచరయ యొక్క అాంతరా్భవములను సాంగ్హిాంచగలగాలి: దేవున్ సార్వభౌమ ఉదే్శయము మానవ చరితరా అాంతట్న్ తిరగవారా యు విధానము, కాలములో ఆరాంభములో కోల్యినదాన్న్ తిరిగి సాంపాద్ాంచునద్గా పరిచరయ, మరియు సర్వశకితి గల దేవున్యొక్క రూపరచనలో మన బాధయత యొక్క నెరవేరు్గా సమసతి దేశముల పరా జలను శిషుయలనుగా చేయుట. • ఇరు పక్షముల మధయ ఒడాంబడికగా న్బాంధనయొక్క న్ర్వచనమును ఇచుచిట దా్వరా పరిచరయలోన్ ముఖయ విషయములను దెైవిక వాగా్నము యొక్క నెరవేరు్గా అవలోకనము చేయగలగాలి. వారు ఆ షరతులను పాట్ాంచుట వలన కలుగు లాభములను మరియు పరా యోజనములను పొ ాందుకొను, మరియు ఒడాంబడికలను నెరవేరుచి బాధయతగల ఇద్రు పక్షములు కావచుచి, వయకతి ులు కావచుచి, గోతరా ములు కావచుచి, లేక దేశములు కావచుచి. • లేఖనములో న్బాంధనలను చేయుటలోన్ లక్షణములను తెలియపరచగలగాలి, దాన్లో ఒక సాకి ఉాండిన విధానము, అవి మృదువెైనవిగా పరిగణిాంచబడ్ట (అనగా, వాట్న్ ఉలలి ాంఘిాంచుట గొప్ నెైతిక దుషటి త్వముగా పరిగణిాంచబడేద్), బహుమతులను ఇచుచిట దా్వరా, భోజనము చేయుట దా్వరా మరియు జా్పక రాళలి ను స్థా రపరచుట దా్వరా సాక్షయమిచుచిట, పరా మాణము మరియు బలి దా్వరా న్రథా ారిాంచబడ్ట భాగముగా ఉాంటాయి అన్ వివరిాంచగలగాలి. • వయకతి ుల మధయ లేక దేవుడ్ మరియు వయకతి ుల మధయ పవితరా మ�ై న న్బాంధనను గూరిచి మాటలి ాడ్ వివాహము, నోవహుతో న్బాంధన, ఇశా్యిేలు పరా జలతో స్నాయి పర్వతము యొద్ న్బాంధనతో సహా బ�ై బిలులో ఉనని న్బాంధనలకు పలు ఉదాహరణలను అాంద్ాంచగలగాలి. • అతడ్ తన దేశమును విడచి, దేవుడ్ న్రణు యిాంచిన దేశమునకు వెళలి ్ షరతుతో అబారా హాముతో చేయబడిన న్బాంధనలో దెైవిక వాగా్నము యొక్క నెరవేరు్ యొక్క పరిచరయ ఆకారమును వెలికిత్యగలగాలి, అతడ్ అలా చేస్న యిెడల దేవుడ్ అతన్న్ దీవిాంచి అతన్న్ గొప్ దేశముగా చేస్, అతన్న్ దీవిాంచి,

1

/ 1 7

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

అతనికి గొప్ పేరును అనుగ్హి చి, అతనితో ప్జలు వ్వహరి చు విధముగా వారు దీ చబడుట మరియు శప చబడుట, మరియు అతనియ దు భూమి మీద ఉన్న కుటు బములన్నీ దీ చబడుట జరుగుతు ది. • ఈ అబ్రా హాము నిబ ధన ఇస్సాకు మరియు యాకోబు ఇరువురితో నూతనపరచబడి, నిరథా ్రి చబడి, మెస య వచ్చు గోత్ముగా యూదాతో అనుస ధానపరచబడిన విధానమును ఎత్తి చూపి, దావీదు మరియు అతని కుటు బముతో దేవుడు చేసిన వాగదా ్నము ద్వారా అబ్రా హాము ఆశీర్వాదము యొక్క రాజరిక స తానము వచ్చు విధానమును చూపగలగాలి, అతని వారసుడు ఇశ్రాే లు గృహమును నిత్ము పా చుచు, దేశములకు ఆశీర్వాదముగా ఉ టాడు. • అబ్రా హాము మరియు దావీదుతో చేయబడిన వాగదా ్నములకు ప్తినిధిగా ఉన్న నజరేయుడ�ై న ేసు యొక్క వ్క్తి త్వములో ఈ వాగదా ్నము నెరవేర్చబడిన విధానమును చూపగలగాలి. ఆయన జీవితము, మరణము, పునరుతథా ్నము, ఆరోహణము ద్వారా దేవుని నిబ ధన వాగదా ్నము నెరవేర్చబడి ది. • పరిచర్ దేవుని నిబ ధనా నమ్మకత్వమును గూర్చిన శుభవార్ను ప్కట చునదిగా ఎలా ఉన్నదో వివరి చగలగాలి. దీనిలో మానవాళి అ తటి యొక్క రక్షణ కొరకు చేయవడిన వాగధా ్న నెరవేర్పను గూర్చి, ెరూషలేము మొదలుకొని భూదిగ తముల వరకు ప్కట చు గొప్ ఆజ్ బాధ్త కూడా భాగమ�ై యున్నది. • ఈ యుగములో పరిచర్ యొక్క భూమిక మరియు నజరేయుడ�ై న ేసులో అబ్రా హాము మరియు దావీదుతో చేయబడిన వాగదా ్నము నెరవేర్చబడియున్నది అను ప్కటన మధ్ ఉన్న స బ ధమును చూపగలగాలి, మరియు ఇప్పడు పరిచర్ సువార్ను ప్కట చుట ద్వారా, సిలువను ప్కట చుట ద్వారా నూతన జీవమును గూర్చిన వాగదా ్నము దేశములకు ఇవ్వబడుతు ది. రోమా. 16.25-27- సమస్మ�ై న అన్జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్ లు , అనాదిను డి రహస్ముగా ఉ చబడి యిప్పడు ప్త్క్షపరచబడిన మర్మము, నిత్దేవుని ఆజ్ప్కారము ప్వక్ల లేఖనములద్వారా వారికి తెలుపబడియున్నది. ఈ మర్మమును అనుసరి చియున్న నా సువార్ ప్కారము గాను, ేసు క్రీ స్ తు నుగూర్చిన ప్కటన ప్కారముగాను, మిమ్మును స్థి రపరచుటకు శక్తి మ తుడును అద్వితీయ జ్ ఞా నవ తుడున�ై న దేవునికి, ేసుక్రీ స్ తు ద్వారా, నిర తరము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్.. “అనగనగ ట” అను పదము క టే ఎక్కువ ఆసక్తి ని ఆకర్షి చు పదము మరొకటి లేదు, మరియు “ఇకప�ై వారు స తోషముగా జీ చారు” అనునది ఆ పదమునకు సన్నిహిత స బ ది అయ్యన్నది. వీటినిమనము ఇ తకు ము దు వినే ఉ టాము – గొప్ కథలకు «ఎల్ప్పుడూ కథ చెప్పు సమయమే» దేవుని మహిమ మరియు పరిచర్య కొరకు పిలుపునను గూర్చిన కథ

1

ధ్యానం

1 8 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

ఇవి ఆరాంభములు మరియు ముగిాంపు మాటలు,వీట్న్ మనమాంతా బాలయములో వినే ఉాంటాము. కేవలాం ఈ పదములను విాంటేనే, మనము చేయుచునని పన్న్ ఆప్వేస్, తరువాత ఏమి జరుగుతుాందా అన్ ఆసకితి తో వినేవారము. వాసతి విక భావనలో, స్ క్టీస్ చెబుతుననిపు్డ్ మనము కేవలాం తారి్కకమ�ై న పరా జలము మాతరా మే కాము, మనము (మరిాంత మౌలికముగా) కథలను చెపు్ జీవులమ�ై యునానిము; మనకు నచుచి, మనము చెపు్, మరియు మనలను మనము గురితి ాంచుకొను కథల దా్వరా మనలను మనము అరథా ము చేసుకుాంటాము. మన దేశము, మన కుటుాంబము, మరియు మన వయకితి త్వమును గూరిచి మనము చెపు్ కథలు మన స్వయాం-అవగాహనలను మరియు మన కటటి ుబాటలి ను న్రధి ారిసతి ాయి. మనము చెపు్ కథలలోన్ పాతరా లు, అాంశములు, సన్నివేశములు మరియు నేపథయములు, మన సొ ాంత వాసతి వికతను, నెైతికతను మరియు మనము హతతి ుకొన్ జీవిాంచు విలువలను న్రణు యిసతి ాయి. న్జముగా, వారి తత్వములను, చరితరా ను గూరిచి వారి అవగాహనను న్రధి ారిాంచు, వారి సామాజక, సాాంస్కృతిక, మరియు జాత్య అాంకితభావములను గురితి ాంచు క్లకమ�ై న కథల వెలుగులో తమను తాము అరథా ము చేసుకోలేన్ వయకితి న్, కుటుాంబమును, జాతిన్, సాంస్కృతిన్, లేక దేశమును కనుగొనుట కషటి ము. ఒక భావనలో, మనము చెపు్, నముము, మరియు జీవిాంచు కథలకు అనుగుణాంగా మనము జీవిసతి ాము. కథల యొక్క భూమిక మీద ఈ సాధారణ సామాజక మరియు వయకితి గత దృష్టి (వాట్న్ మనము కలి్తములుగా చూస్నా లేక చారితిరా కముగా చూస్నా), నేడ్ అనేక సాంఘ స్తి్ పురుషులలో లోప్ాంచుచుననిటలి ు కన్ప్సతి ుాంద్. మన సాంఘములలో చాలా వరకు మనము ముఖయ సతయము, విశా్వస పరా మాణములు మరియు వాయఖయలు, లేక సులువుగా చెప్గల మరియు సులువుగా కాంటసథా ాం చేయగల సువారతి కథలయొక్క మాంచి, చక్కట్ సారాాంశముల మీద ఎకు్కవ దృష్టి న్ పెడతాము. క�ైై సతి వ వేదాాంతశాసతి్ ము మరియు సతయము పటలి ఇట్టి వెైఖరి కొన్ని రకముల పరా సాంగము మరియు బో ధనలో, ముఖయముగా యౌవ్వనులను విశా్వసములోన్నడిప్ాంచు విషయములో సహాయము చేయవచుచిగాన్, సువారతి యొక్క కేాందరా ము మరియు పునాద్ చక్కట్ మాటలలో కో్డీకరిాంచబడన్ యిేసు యొక్క కథలో నాటబడియుoద్. బదులుగా దాన్న్ ఆసకితి తో, ఆనాందముతో, మరియు ఆశచిరయముతో దేవున్ పరిపూరణు మ�ై న పేరా మను వివరిసతి ూ, ఆయన కుమారున్ యొక్క వినయపూర్వక నరావతారమును, కల్వరి స్లువ మీద ఆయన కనుపరచిన లోతెైన పేరా మను, ఆయన పునరుతథా ానములో కనబడ్ గొప్ విజయమును, మరియు తాండిరా కుడిపార్శ్వమునకు ఆయన ఆరోహణమును వయకతి పరుసతి ూ ఉతతి మమ�ై న ర్తిలో దాన్న్ చెపా్లి. అవును, యిేసు క్్సతి ుయొక్క శకితి మరియు కృపను కేవలాం విశా్వస పరా మాణము మరియు వాయఖయలలో మాతరా మే అనుభవిాంచలేము; దాన్న్ వాకయము మరియు సాంసా్కరముల దా్వరా చెపా్లిమరియు ఆచరిాంచాలి. కథను చెపు్ట, మరలా చెపు్ట క�ైై సతి వ విశా్వసము యొక్క స్వభావము అయుయననిద్. కేవలాం నముమువారిక�ై నా, “గొప్ సాంతోషకరమ�ై న వారతి ” అయిన “సువారతి ” ఆధారముగా మన జీవితములను మారుచికొనుట దా్వరా మరియు దాన్న్ హతతి ుకొన్యుాండ్ట దా్వరా మనము రకిాంపబడితిమి.

1

/ 1 9

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

1 కాబట్టి క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క స్వభావమును వినవలసినవారికి ేసు యొక్క కథను చెప్పట అని నిర్వహి చుట ఆశ్చర్ము కలిగి చకూడదు. పరిచర్ అ టే ఎల్ప్పడూ నజరేయుడ�ై న ే సులో దేవుని గొప్ ప్రే మ వార్ను విననివారి యొద్కు వెళ్లి , స్ష్ముగాను, వారిని పురికొల్ప విధముగాను ఆ కథను చెప్పటను గూర్చినదిగా ఉన్నది. వారి భాష, స స్కృతి, మరియు స భాషణా విధానములను పరిగణలోనికి తీసుకు టూ, వారి స స్కృతి మరియు సమాజము యొక్క నేపథ్ములో దేవుని కృపా సువార్ను మనము స్ష్ము చేయుటకు ప్యత్నిసతా ్ము. పరిచర్ అనగా ఎల్ప్పడూ క్రీ సతు ్న దు దేవుని మహిమను గూర్చిన కథ మరలా మరలా మరలా చెప్పట అయ్యుండినది. ప్తి ఒక్కరు వినునటలు ్ మరియు ఈ కథలోని సత్మును నమ్మి, మారుమనస్సు పొ దువారు నిత్ జీవమును పొ దునటలు ్ ఈ కథను భూదిగ తముల వరకు తీసుకొని వెళలు ్ట లక్ష్ము అయ్యన్నది. సూట�ై న స్ష్మ�ై న పదములలో, ఇది క్రై స్వ పరిచర్ యొక్క గొప్ పునాదులలో ఒకదానికి ప్రా తినిధ్యం వహిసతు ్ ది: ేసు మరియు ఆయన ప్రే మను గూర్చిన అదే పురాతన కథను చెప్పట. విచారకరముగా, అనేక క్రై స్వ నేపథ్ములలో, బ�ై బిలులోని కథ-ఆధారిత లోకమును, ే సు సువార్ను, కథ-కే ద్రి త పరిచర్ను విడిచిపెట్టి ఎక్కువ వ�ై జఞా ్నిక విధానములను హతతు ్కొనుచున్నారు. అనేకమ ది క్రై స్వులు కథల యొక్క శక్తి ని విడిచిపెట్టి , మరి త తార్కికమ�ై న పద్తులను హతతు ్కొనుచున్నారు. వాస్వానికి, కథలు-చెప్పట ద్వారా కలుగు ఆశ్చర్మును మరియు ఒప్పించు స్వభావమును మనలో చాలా స ఘములు కోల్పయాయి. ఒక తార్కిక వ్యసము లేక వ�ై జఞా ్నిక రచన ఎన్నడును చేయలేనివిధముగా కథ ఒక సత్మును స్ష్ముగాను, ఖచ్చితముగాను విపులపరుసతు ్ ది. చారిత్రి క విమర్శ యొక్క సథా ్యికి అనుగుణ గా ఉ డు మాన్మ�ై న వ�ై జఞా ్నిక వ్యఖ్యన పద్తుల మీద ఆధారపడు విశదపరచు ప్స గముల మీద ఉదఘా ్టన పెటటు ్ట ద్వారా, అనేకమ ది బ�ై బిలు విశ్వాసులు తమ మాతృ భాషను ప్క్కనబెట్టి , పసలేని, తార్కికమ�ై న, సువార్ సమర్న వెనుక పడుతున్నారు. లోకమునకు సువార్ను ప్కట చుటకు ఈ స ఘములు లోకపు పద్తిని హతతు ్కొనినప్టికీ, ఫలితములు మాత్ అ త త మాత్ముగానే ఉన్నాయి. కథను చెప్పటకు నిరాకరి చుట ద్వారా, మరియు దానిని చక్కగా చెప్పటకు నిరాకరి చుట ద్వారా, మనము అటు లోకమును ఒప్పించలేకపో తున్నాము, ఇటు సువార్ యొక్క “మాతృ భాషను” కూడా అనుసరి చలేకపో తున్నాము. సువార్ మాతృ భాష అనగా, నజరేయుడ�ై న ేసు కథలో ఉన్న చారిత్రి క సత్ములను విపులపరచుట. నేడు మిగిలియున్న కొద్ది పాటి ఎవా జెలికల్ ప డితుల వలెనే, లేలా డ్ ర�ై కెన్, పారిభాషిక భాషను ప్క్కన్నబెట్టి , రూపకములు మరియు కథల ద్వారా మాటలా ్డు బ�ై బిలు అలవాటును గుర్తి సతా ్డు. మనము తప్పదములు చేసతా ్ము అని, ేసు యొక్క స దేశమును కేవల ఒక వేదా త ఆకారముగా మాత్మేచూసతా ్ము అను విషయమును గూర్చి అతడు మాటలా ్డుతున్నాడు: క్రై స్వులు బ�ై బిలును ముఖ్ముగా వేదా తశాస్్ మరియు ధ్యన ఉద్దే శ్ముల కొరకు మాత్మే ఉపయోగిస్ తా రు కాబట్టి , బ�ై బిలును రుజువుల వాక్ములు ఉన్న వేదా తశాస్్ ఆకారముగా పరిగణి చు తప్పదములో పడకు డా ఉ డుట అసాధ్ము. అయినప్టికీ, బ�ై బిలు పరధ్యనములు మరియు పెద్ పెద్ మాటల క టే ఎక్కువగా రూపకములు మరియు కథలతో డియున్న గ్ థమ�ై యున్నది. ప్స గీకులు మరియు వేదా తవేత్లు స్వాభావికముగా మరలా మరలా పత్రి కల

2 0 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

వెైపుకు ఆకరి్ాంచబడ్ విధానములో ఇద్ మసకబారిప్ తుాంద్. బ�ై బిలు ఎకు్కవగా రూపకములలో మాటా లి డ్తుాంద్ అన్ ఒక బ�ై బిలు పాండితుడ్ సరిగానే చెపా్డ్. . . కథలు, ఉపమానములు, పరా వకతి ల పరా సాంగములు, జా్నుల ఆలోచనలు, రాబో వు యుగమును గూరిచిన చితరా ములు, మునుపట్ సన్నివేశముల యొక్క వాయఖాయనములు అనీని కూడా అనుభవములో నుాండి తల�తితి న రూపకములలో వయకతి పరచబడ్తుననిటు లి కన్ప్సా తి యి. అవి ఒక పారిభాష్క భాషలో నుాండి వెలువడ్నవి కావు. ~ Leland Ryken. Dictionary of Biblical Imagery . (electronic ed.). Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000. సువారతి కథలో దేవున్ కథను గూరిచిన రూపకములు చాలా పెదధి గాను, స్షటి ముగాను కన్ప్సతి ాయి: లోక పాపముల కొరకు పరా తాయమానియముగా దేవున్ గొర�్ ప్లలి మరా ానుకు వేరా లాడదీయబడెను. మరణిాంచిన ఈ వయకితి క్్సతి ు అన్, ఆయన మూడవ ద్నమున తిరిగి లేచాడ్ అన్ నముము పరా తి ఒక్కరు, తమ పాపముల నుాండి విమోచిాంచబడతారు, దేవున్ ఎదుట పరా తి విధమ�ై న శిక్ష నుాండి క్షమిాంచబడతారు మరియు వారిలో జీవిత కాలమాంతా న్వస్ాంచు పరిశుదధి ాతము వారికి అనుగ్హిాంచబడతాడ్ మరియు వారు అాంతయ ద్నమున తిరిగిలేసతి ారు. ఈ కథ ర� ాండ్ వేల సాంవతసురముల పాటు కొన్ని లక్షల మాంద్ స్తి్ పురుషులు, అబా్బయిలు మరియు అమాముయిల జీవితములలో పునరావృతమ�ై యియాంద్. వారు రక్షణ సువారతి గా మరియు పరా జలాందరిక్ జీవముగా యిేసు కథను హతతి ుకునానిరు. లోకములోన్ పరా జలకు వారి సొ ాంత భాషలో, ఈ కథలో ముఖయ కధానాయకుడెైనవాన్ యొక్క పేరా మను మరియు కృపను వారు అరథా ము చేసుకొన్, వారు మ� చుచికొను ర్తిలో వారికి ఈ కథను చెపు్టయిే పరిచరయ అయుయననిద్. దేవుడే తన కథలో కథానాయకుడ్ అయుయనానిడ్, మరియు రక్షణ చరితరా “ఆయన కథ” అయుయననిద్. విశా్వసము దా్వరా దేవున్ మహిమను గూరిచిన కథ దాన్న్ మనము హతతి ుకొనుచుాండగా మన సొ ాంత కథ కూడా కాగలదు. క�ైై సతి వ సాందేశము యొక్క కేాందరా ము కథా రూపము అయుయననిద్ అను విషయమును మరలా కనుగొనుట ఇాంతకు ముాందే జరగవలస్యుననిద్, మరియు మనము క�ైై సతి వ శిషయరికము మరియు పరిచరయ యొక్క పునాద్న్ అరథా ము చేసుకొనుటకు “కథ వేదాాంతశాసతి్ ము” మరియు “కథన వేదాాంతశాసతి్ ము” వాంట్ కొ్తతి వేదాాంతశాసతి్ ముల యొక్క చిహనిములు మనుగడలోన్కి రావలస్యుననివి.మన కథలో ముఖయ భాగముగా దేవున్ తన తాండిరా అన్ ప్లచిన ఒక సాంచార యూదుల బో ధకుడ్ ఉనానిడ్. నజరేయుడెైన యిేసే న్జముగా మ� స్సుయ అయుయనానిడ్ అన్ నముము మనము, మన జీవితములు, మన న్ర్క్షణ, మరియు మన పరిచరయ దాన్ మీద ఆధారపడ్చుాండగా ఈ కథను హతతి ుకొన్యుాంటాము. “అనగనగాంట”లో న్శచియముగా “చివరికి వారు సాంతోషముగా జీవిాంచారు” కూడా ఉాంటుాంద్ అను విషయమును మరచిప్ వదు్. సథా ాన్క మరియు సార్వతిరా క పరిచరయలో పాలుపాంచుకొనుట అనగా ఈ కథను, దేవున్ మహిమను గూరిచిన కథను పాంచుకొనుట, ఇపు్డే ఇక్కడే దేవున్ సన్నిధ్లో, దాన్న్ ఇాంకా వినన్మరియు అరథా ము చేసుకొనన్వారి మధయ పరా తి ద్నము జీవిాంచుట భాగమ�ై యుననిద్. పరా పాంచ పరిచరయ లోకములో, పరా తి ఘడియ కథ చెపు్ సమయమే.

1

/ 2 1

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

నెైస్న్ విశా్వస సాంగ్హమును (అనుబాంధములలో ఉననిద్) వలిలి ాంచిన మరియు/లేక పాడిన తరువాత, ఈ కి్ాంద్ పారా రథా నలు చేయాండి: ఓ పరా భువా, మా రక్షకుడెైన యిేసు క్్సు తి యొక్క ప్లుపును ఆతృతతో విన్, ఆయన రక్షణ సువారతి ను పరా జలాందరిక్ పరా కట్ాంచు కృపను మాకు అనుగ్హిాంచుము, తదా్వరా మేము మరియు సర్వలోకము ఆయన ఆశచిరయ కారయముల యొక్క మహిమను కనుగొనాలి; నీతో న్వస్ాంచుచు పాలిాంచుచుననివాడ్ మరియు పరిశుదా ధి తము, దేవున్ నామమున, యుగయుగములకు. ఆమ� న్. ~ Episcopal Church. The Book of Common Prayer and Administrations of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, Together with the Psalter or Psalms of David. New York: The Church Hymnal Corporation, 1979. p 215

నెైసీన్ విశ్విస పరా మ్ణము మరియు ప్రా ర్న

1

ఈ పాఠాంలో కి్వజ్ లేదు

క్విజ్

ఈ పాఠాంలో లేఖన కాంటసథా ాం లేదు

లేఖన కంటస్ విశ్్షణ

ఈ పాఠాంలో జమ చేయవలస్న అభాయసములు లేవు

అభ్యాసములు జమ చ్యవలసిన త్ది

సంబంధం

చరితరా లోని ద్వుడు మరియు ద్వుని నాటిక క�ైై సతి వ విశా్వసమును ఒక వయకితి గత మరియు అస్తి త్వ ఎాంప్కగా మాతరా మే చూసు లోకములో (సతయముగా లేక చరి్త మీద ఆధారపడన్ద్గా చూచు లోకములో), చారితిరా క విశా్వసముగా క�ైై సతి వయమును సమరితి ాంచుటను అనేకమాంద్ క�ైై సతి వులు విడిచిపెటటి ారు. పెద్ పెద్ డినామినేషనలి కు చెాంద్న ఉదారవాదులు, యిేసును గూరిచి క�ైై సతి వయము యొక్క చారితిరా క ఒపు్కోళళును తిరస్కరిాంచారు. ఉదాహరణకు, ద్ జీసస్ సెమినార్ (అనగా, సువారతి లలో ఉనని ఏ విషయములను యిేసు వాసతి వముగా మాటలి ాడాడ్ అన్ వివేచిాంచు బాధయత అప్గిాంచబడియునని ఒక ఉతతి మ�ై న వేదాాంత పరిశోధన సాంసథా ) క్్సతి ును గూరిచి తెలపబడిన విషయములలో కేవలాం కొన్నిాంట్న్ మాతరా మే చారితిరా కముగా ఖచిచితమ�ై నవిగా పరిగణిసతి ుాంద్. అనేక సేమినరిలు “మతము యొక్క వెైజా్న్క అధయయనము” మీద దృష్టి పెటటి ాయి, మరియు శతాబ్ములుగా క�ైై సతి వులు నమిమున మరియు హతతి ుకొన్న విషయముల మీద దృష్టి పెటటి క, క�ైై సతి వయము యొక్క బో ధనలను పర్కిాంచుటకు సామరథా ్యము ఉననిద్ అన్ పరిగణిాంచబడ్ విజా్నము మీద దృష్టి పెటటి ాయి. ఇట్టి దాడ్ల వలన అనేకమాంద్ క�ైై సతి వయము యొక్క చారితిరా కతను హతతి ుకొనుట, మరియు పునరుతథా ానమును విశా్వసపు ఒపు్కోలుగా పరిగణిాంచుట అనేకమాంద్కి కషటి ాం అయియాంద్. క్్సతి ును గూరిచిన సమసతి పరా సాంగము మరియు బో ధనకు ఆధారముగా పునరుతథా ానమును గూరిచి పౌలు కలిగియుాండిన అభిపారా యము, మన కథ మరియు

1

2 2 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

సువారతి యొక్క న్జమ�ై న చారితిరా క విలువను హతతి ుకొనన్ పరా తి అభిపారా యమును ఎాందుకు న్రాకరిసతి ుాంద్?

సంస్కృత్యొక్క చహనిములను మనము ప్రి్గ్ అప్ర్ము చ్సుకొనుచునానిమ్? హాలీవుడ్ గొప్, పౌరాణిక కల్నలను చలనచితరా రూపములో త్సుకొన్వచుచిచునని సమయములో ( గా లి డియిేటర్, ద్ లార్డా ఆఫ్ ద్ రిాంగ్సు, ద్ కా్న్కల్సు ఆఫ్ నారినియా, మొ.) అనేక క�ైై సతి వ బలిప్ఠములు మూడ్ బిాందువులు, ఒక పదయాం, మరియు ఒక పారా రథా న” కలిగియుాండ్ పరా సాంగ శాసతి్ న్యమములతో సరిపెటటి ుకొనుచుననివి. ఇట్టి పరా సాంగము మరియు బో ధన మన సమాజములో కథలు చెపు్ట యొక్క బలమును న్రలి క్షయము చేయుచుననిటలి ు కన్ప్ాంచుచుననిద్. క�ైై సతి వయము యొక్క “రుజువులను” మరియు “త్రు్ను కోరు ఆదారములతో” సమరథా నలను ఇచుచిట పటలి ఎకు్కవ ఆసకితి కలిగి, అనేకమాంద్ క�ైై సతి వ వాయఖాయతలు మరియు పరా సాంగ్కులు క�ైై సతి వ పరిచరయ మరియు సువారతి పన్కి కథలు చెపు్ట గుాండెకాయగాను, పారా ణముగాను ఉనని విషయమును పరా క్కనబ� టటి ారు. డిజటల్ యుగములో సతయమును మాటలి ాడ్టకు అలవాటుపడిన పరా జల హృదయములను మరియు మనసుసులను తాకు పరా యతనిములో, రూపకములు, పరా వచనము, పదయభాగము మరియు కథలతో న్ాండియునని బ�ై బిలు యొక్క భాషను అనేకమాంద్ పరా క్కనబ� ట్టి , “సమకాలీన” సమసయలను గూరిచి, నెైతికత మరియు సమాజములో మారు్ విషయముల మీద ఎకు్కవ దృష్టి పెడ్తునానిరు మరియు హాలీవుడ్ మరియు బ�ై బిలు ఆసకితి చూపుచునని కథల మీద దృష్టి పెటటి ుట లేదు. నెైతిక బో ధన మరియు సూట�ై న వేదాాంతశాసతి్ ఆకారముల మీద దృష్టి పెటటి ు పరా సతి ుత బో ధన సాంస్కృతిన్ అపారథా ము చేసుకొనుట అయుయననిద్ అన్ మీరు భావిాంచుచునానిరా? మీరు ఏమి నముముచునానిరు-వారి ఆసకితి న్ ఆకరి్ాంచు కథ కొరకు మరియు వారి సమసయలను పరిష్కరిాంచు ధాయసమరియు దర్శనము కొరకు సాంస్కృతి చూచుచుననిదా? వివరిాంచాండి. ఈ రోజులో్ ఎవవిర్ మ్ట మీద నిలబడుటలేదు సామానయ సమాజములో చేయబడిన వాగా్నములకు చాలా తకు్కవ పారా ధానయతను ఇచుచిచునని రోజులలో, దేవున్ వాగా్నమును గూరిచిన కథను మనము ఏ విధముగా స్షటి ముగాను, ఒప్్ాంచు విధముగాను తెలియపరచగలము? నేడ్ మన సమాజములో చాలాసులభాంగావాగా్నములనుచేయుటమరియువాట్న్ఉలలి ాంఘిాంచుటజరుగుతుాంద్: వివాహ వాగా్నములు ఘోరమ�ై న విడాకులుగా మిగిలిప్ తునానియి, రాజక్యనేతలు తమ పరా జలను కాపాడతాము మరియు చూసుకుాంటాము అన్ వాగా్నము చేస్, తుదకు అన్వీతి మరియు దూషణలకు పాల్డతారు, పరా సాంగ్కులు పటటి ుబడినపు్డ్ మొసలి కనీనిళలి ్ కారుచిత్, తాము చేస్న తపు్ను బట్టి పశాచితతి ాపపడ్తునానిము అన్ ఒపు్కుాంటారు, మరియు వారి కి్యలు ఇపు్డ్ పరా జల నోట నానుడిగా మారిప్ యాయి. నేడ్ చాలా తకు్కవమాంద్ పరా జలు వాగా్నము న్లబ� టటి ుకొనుట యొక్క విలువను తెలుసుకొన్నవారిగా ఉననిటలి ు కన్ప్సతి ుాంద్. అయినప్ట్క్, క�ైై సతి వ విశా్వసము యొక్క కథ అాంతా రక్షకున్ గూరిచి దేవుడ్ చేస్న వాగా్నము యొక్క పారా ముఖయతను గురితి ాంచు మన సామరథా ్యము మీద మరియు ఆ వాగా్నము నజరేయుడెైన యిేసు వయకితి త్వములో

2

1

3

/ 2 3

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

నెరవేరచిబడిన విధానములో నాటబడియుననిద్. వాగా్నములను చేయుట మరియు వాగా్నములను న్లబ� టటి ుకొను విషయములో మన సమాజము ద్గజారిప్ వుట, క�ైై సతి వ విశా్వసము, మరియు మన వాంట్ సమాజములో పరిచరయ మరియు సువారతి పన్ చేయు విధానమును అరథా ము చేసుకొను మన సామరథా ్యము మీద ఏ విధముగా పరా భావితము చూపుతుాంద్? మన సమాజములో న్జాయిత్లేమి, సువారతి లో దేవున్ యొక్క న్జాయిత్న్, మరియు క్్సతి ునాందు ఆయన మనకు అనుగ్హిాంచిన రక్షణను అరథా ము చేసుకొను మరియు మ� చుచికొను మన సామరథా ్యతను పరా భావితము చేసతి ుాంద్ అన్ మీరు భావిాంచుచునానిరా?

క్రై స్వ పరిచరయా యొక్క దర్శనం మరియు బ�ై బిలు పునాది: భ్గము1 భాగాం 1: సర్వకాల నాట్కగా పరిచరయ Rev. Dr. Don L. Davis

ముఖయా సంద్శము

1

పరిచరయ అాంటే పరిశుదా ధి తము శకితి తో యిేసు క్్సు తి యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో దేవుడ్ అాంద్ాంచుచునని రక్షణ మరియు విమోచనను గూరిచి పరా తి జాతి పరా జలకు పరా కట్ాంచుట అయుయననిద్. మునుపట్ కాలము నుాండి రాబో వు కాలమునకు చూచు దేవున్ కథ మరియు నాట్కగా కన్ప్ాంచుదాన్లో, పరిచరయ చరితరా లో సార్వభౌమ దేవున్గా తిరా యిేక దేవుడ్ కారయము ఎలా చేయుచునానిడో, మరియు సమసతి మును ఆయన మహిమ కొరకు మరియు మన మేలు కొరకు ఎలా జరిగిాంచుచునానిడో మనము చూడగలము. సమసతి కాలముల నాట్కగా పరిచరయ అను ఈ భాగాం కొరకు మనము ఉదే్శయములు ఏమనగా: • “పొరా ల�గోమ� న” అను పదమునకు అరథా ము “మొదట్ వాకయము,” మరియు పరిచరయ కొరకు పొరా ల�గోమ� న దేవున్ బ�ై బిలానుసారమ�ై న లోకదృష్టి నుాండి మరియు నజరేయుడెైన యిేసు యొక్క వయకితి త్వమునాందు ఆయన కారయములో లోకములో ఆరాంభమవా్వలి. • పరిచరయ అాంటే “పరిశుదధి ాతము శకితి తో యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో దేవుడ్ అాంద్ాంచుచునని రక్షణ మరియు విమోచనను గూరిచి పరా తి జాతి పరా జలకు పరా కట్ాంచుట అయుయననిద్” అన్ న్ర్వచిాంచవచుచి. • పరిచరయను గూరిచిన బ�ై బిలు అవగాహనలో కొన్ని మూలకములు ఉనానియి మరియు వాట్న్ స్వయాంగా లేఖనములను చదువుట దా్వరా వెలికిత్యవచుచి. పరిచరయ దేవున్ మరియు లోకము కొరకు ఆయన కలిగియునని ఉదే్శయములను స్షటి ముగా అరథా ము చేసుకొనవలస్న అవసరతతో సహా, చరితరా లోన్ వివరములన్నిట్న్ ఒకే ఐకయ విషయముతో అనుసాంధానము చేయునద్గా ఉాండాలి. పరిచరయ యొక్క బ�ై బిలు అవగాహన స్వయాంగా లేఖనములలో నాటబడియుాండి, యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో లాంగరు వేయబడి మరియు చితరా ములు, రూపకములు మరియు కథలను

భ్గం 1యొక్క స్ర్ంశం

2 4 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

ఉపయోగిాంచి బ�ై బిలు మార్ములో పరిచరయను చరిచిాంచు విధానమును త్వరా ముగా పరిగణలోన్కి త్సుకోవాలి. • లేఖనములోపరిచరయయొక్కనాలుగుపరా ధానమ�ై నవేదాాంతశాసతి్ ఆకారములను/ చితరా ములనుచూడవచుచి, అవిఏవనగా, చరితరా అాంతట్లోన్ముఖయమ�ై ననాట్కగా (చరితరా అాంతట్లోన్ అతి గొప్ కథనములోన్ ముఖయ పాతరా గా దేవుడ్), దెైవిక వాగా్నము యొక్క నెరవేరు్గా (యిేసు క్్సతి ునాందు దేవుడ్ తన న్బాంధనా వాగా్నమును నెరవేరుచిట), యుగముల పేరా మ కథగా (విమోచిాంచబడిన మానవాళ్ యొక్క వరున్గా దేవుడ్), విశ్వముల యుదధి ముగా (యోధున్గా దేవుడ్ విశ్వముపెై తన రాజయమును పునరాస్థా ప్ాంచుచునానిడ్) పరిచరయ. • అన్ని కాలములనాట్క యొక్క ఆకారములో ఉననిమూలకములనుమునుపట్ కాలమునుాండిరాబో వు కాలమువరకుదేవుడ్ కలిగియుననివివృతమగుచునని ఉదే్శయముయొక్క పరా ధానమ�ై న దశల దృషటి ా్య అరథా ము చేసుకోవచుచి. కాలమునకు మునుపు దేవున్ యొక్క పూర్వ ఉన్కి మరియు ఉదే్శయమును, అపరాధము యొక్క మరముము మరియు శకతి ులయొక్క తిరుగుబాటును, విశ్వము మరియు మానవాళ్ యొక్క దృష్టి తో పాటు కాలము యొక్క ఆరాంభమును, పతనము మరియు శాపమును, ప్రా టో ఇవాంగేలియోన్ ను, ఏదెను యొక్క అాంతమును, మరణ పరిపాలనను, మరియు కృప యొక్క మొదట్ చిహనిములను ఉదఘా ాట్సతి ుాంద్. కాలము యొక్క వివృతమగుటలో అబారా హామునకు చేయబడిన వాగా్నము, న్ర్మము, దేశమును సా్వధీనపరచుకొనుట, పటటి ణము- దేవాలయము-స్ాంహాసనము, చెర మరియు బాంధకములు, శేషము తిరిగివచుచిట భాగమ�ై యునానియి. కాలమునకు ముాందు (ఇద్ దేవున్ పూర్వ ఉన్కిన్ మరియు ఉదే్శయమును, అపరాధము అను మరముమును మరియు శకతి ుల యొక్క తిరుగుబాటును ఎతితి చూపుతుాంద్), కాలారాంభములో (దీన్లో విశ్వము మరియు మానవాళ్ యొక్క సృష్టి , పతనము మరియు శాపము, ప్రా టో ఇవాాంగేలియాం, ఏదెను యొక్క అాంతము, మరణము రాజయము చేయుట, మరియు కృపకు మొదట్ చిహనిములు భాగమ�ై యుననివి), మరియు కాలము వివృతమగుట (దీన్లో అబారా హాముతో చేయబడిన వాగా్నము, న్ర్మన, దేశమును సా్వధీనపరచుకొనుట, పటటి ణము-దేవాలయము-స్ాంహాసనము, బాంధకము మరియు చెర, మరియు శేషము తిరిగివచుచిట భాగమ�ై యుననివి) సహా దేవున్ వివృతమగుచునని ఉదే్శయములోన్ ముఖయ భాగముల దృషటి ా్య చరితరా అాంతట్లోన్ నాట్క లో ఉనని ముఖయమ�ై న విషయములయొక్క అవలోకనము ఇవ్వగలగాలి. • కాలము సాంపూరణు మ�ై నపు్డ్ , దేవున్ వివృతమగు ఉదే్శయముల దశలో నరావతారము, యిేసునాందు బయలుపరచబడిన రాజయము, క్్సతి ు యొక్క శ్మలు, మరణము, పునరుతథా ానము, మరియు ఆరోహనము భాగమ�ై యునానియి. అాంతయ ద్నములలో పరిశుదధి ాతము కుమమురిాంపు, సాంఘము యొక్క రూపకల్న, అనుయలను చేరుచిట, మరియు పరా పాంచ పరిచరయ యుగము భాగమ�ై యుననిద్.

1

/ 2 5

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

• కాలము యొక్క నెరవేర్ప దిశలో ప్ప చ సౌవార్తీ కరణ యొక్క ముగి పు, స ఘము యొక్క ద�ై వదూషణ, మహా శ్మ, కొనిపో బడుట, భూమి మీద క్రీ సతు ్ పరిపాలన, గొప్ తెల్టి స హాసనము, అగ్ని గు డము, త డ్రిై న దేవునికి రాజ్మును తిరిగి ఇచ్చుట భాగమ�ై యున్నవి. తుదకు, కాలమునకు అవతల దిశలో, కరొ ్త్ ఆకాశములు మరియు కరొ ్త్ భూమి, నూతన ెరూషలేము దిగివచ్చుట, ఉపశమన సమయములు, రాబో వు నూతన యుగములోనికి ప్వేశము భాగమ�ై యున్నవి. • అన్ని కాలముల నాటికగా పరిచర్ యొక్క ఆకారము దేవుని సార్వభౌమ ఉద్దే శ్ము మానవ చరిత్ అ తటా ప్రా కియున్న విధానమును, ద�ై వికమ�ై న నాటిక వివృతమగుతున్న దశలలో ఆయన కే ద్ భాగముగా ఉన్న విధానమును వివరిసతు ్ ది. అ తేగాక, పరిచర్ ఆదియ దు కోల్పయిన దాని యొక్క పునరుద్రణగా ఉన్న విధానమును చూచుటలో, మరియు సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క స్్రి ప్ టు లో మన భాగమును నెరవేర్చుటగా సర్వ జనులను శిశ్యలనుగా చేయుటలో మనకు సహాయము చేసతు ్ ది. దేవుని పరిచర్య సార్వత్రి క శరీరమ�ై న క్రీ సతు ్ శరీరమును గూర్చినదిే సు యొక్క సిలువవేయబడిన శరీరము మరియు స ఘ శరీరము విడదీయజాలనివి. ఈ రూపకము యొక్క అర్మునకు అనేక పరిణామాలు దీని ను డి వెలువడతాయి. అయితే, మొదటిది, ఆర భ పత్రి కలలో, ముఖ్ముగా కొరి థీ, మరియు రోమీయులకు వ్రా సిన పత్రి కలలో, స్ థా నిక స ఘము దానిని అతి సిలువవేయబడిన మరియు సజీవుడ�ై న క్రీ స్ తు లో వ్క్పరచుకొనుచున్నది అను ఉద్ ఘా టన ఉన్నది అని మనము గమ చవలెను. అయితే, తరువాత పత్రి కమ�ై న కొలస్ మరియు ఎఫెసలో, రూపకము సార్వత్రి క స ఘమును హత్ తు కొను విధముగా ఉన్నది (కొలస్ . 1.18; 2.19; ఎఫెస. 1.22-23; 4.16). కేవల స్ థా నిక విశ్వాస సమాజము మాత్మేకాని శరీరమునకు క్రీ స్ తు “శిరస్సు” అయ్యన్నాడు మరియు రూపకములో ఈమార్ప గొప్ ప్రా ముఖ్తను స తరి చుకొనియున్నది, ఎ దుక టే “ఫలములను ఫ చుచు ... సార్వత్రి కముగా ఎదుగుచున్న స ఘము” వ�ై పుకు ఇక్కడ దర్శనము మారుతు ది (కొలస్ . 1.6), మరియు పరిచర్ కొరకు ఈ పిలుపు స్ థా నిక విశ్వాస సమాజమును నిర్ చుటకు పిలుపు ఇవ్వబడిన త ఆజ్ ఞా పూర్వకముగా ఉన్నది. ~ Leland Ryken. Dictionary of Biblical Imagery . (electronic ed.) Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000, p. 109.

1

I. పరిచర్య కొరకు ప్రొ లెగోమెన: పెద్ చత్ము

వీడియోభాగం 1 ఆకారము

2 6 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

A. న్ర్వచనము: పరిచరయ అాంటే పరిశుదా ధి తము శకితి తో యిేసు క్్సు తి యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములో దేవుడ్ అాంద్ాంచుచునని రక్షణ మరియు విమోచనను గూరిచి పరా తి జాతి పరా జలకు పరా కట్ాంచుట అయుయననిద్. 1. దేవుడ్ ఇచుచిచునని రక్షణ మరియు విమోచన యొక్క పరా కటన: పరిచరయ దేవున్ ఉదే్శయములకు మరియు ఆయన అనుగ్హిాంచుచునని కృపా, క్షమాపణలకు సాంబాంధ్ాంచినద్.

a. 2 తిమోతి 1.8-10

1

b. రోమా. 5.8

c. ఎఫెస్. 1.6-8

d. ఎఫెస్. 2.7

2. యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయము దా్వరా: లోకములో దేవున్ రక్షణ మరియు విమోచన కారయములకు నజరేయుడెైన యిేసు కేాందరా మ�ై యునానిడ్.

a. అపొ . 10.42-43

b. 1 కొరిాంథీ. 3.11

c. 1 తిమోతి 2.5-6

d. 1 యోహాను 5.11-12

3. పరిశుదధి ాతము శకితి తో: పరిశుదా ధి తము యొక్క వయకితి త్వము పరిచరయ పన్న్ ముాందుకు నడిప్ాంచు శకితి అయుయనానిడ్.

/ 2 7

క్రై స్ వ ప రి చ ర్ కు పు నా దు లు

a. జెకర్య 4.6

b. యోహాను 16.13-15

c. లూకా 24.49

d. అపొ . 1.8

1

e. అపొ . 2.1-4

4. సర్వజనులకు: ె రూషలేము మొదలుకొని, భూదిగ తముల వరకు, క్రీ స్ తు న దు దేవుని విమోచన సువార్ను సమస్ దేశములకు (సర్వజనులకు) ప్కట చవలసియున్నది.

a. అపొ . 1.8

b. మార్కు 16.15

c. లూకా 24.46-47

B. పరిచర్ యొక్క బ�ై బిలు అవగాహనలోని మూలకములు

1. అదిదేవుడుమరియు లోకము కొరకు ఆయన కలిగియున్న ఉద్దే శ్ములలో లోతుగా నాటబడియు డాలి, 2 తిమోతి 1.8-10.

2. అది చరిత్లోని వివరములన్నిటిని ఒకే ఐక్ మొత్ముతో అనుస ధానము చేయాలి,రోమా. 8.29-30.

2 8 /

క�ైై సతి వ ప రి చ రయ కు పు నా దు లు

3. అద్ స్వయాంగా లేఖనములలో నాటబడియుాండాలి,యోహాను 5.39-40; లూకా 24.44-48.

వేదాాంతశాసతి్ ము మొటటి మొదట్గా దేవున్న్ గూరిచి ఆలోచిాంచు మరియు మాటా లి డ్ కి్యాకలాపము అయుయననిద్ (వేదాాంతపరముగా), మరియు ర� ాండవద్ ఆ కారయము యొక్క ఫలము అయుయననిద్ (లూథర్ వేదాాంతశాసతి్ ము, లేక వెస్లి , లేక ఫ్నీని, లేక విమ� ్బర్, లేక పాకర్, లేక ఇతరుల యొక్క వేదాాంతశాసతి్ ము). పలు విధమ�ై న విదాయ విభాగముల యొక్క కలయిక అయుయననిద్: వాకయభాగములను విడమరచుట (ఎకిసుజీస్స్), వారు వయవహరిాంచు విషయములను గూరిచి వారు చెపు్ విషయముల మధయ పొ ాంతన ఉాండ్ట (బ�ై బిలానుసారమ�ై న వేదాాంతశాసతి్ ము), మునుపు వయకతి పరచబడిన విశా్వసమును చూచుట (చారితిరా క వేదాాంతశాసతి్ ము), నేట్ కొరకు దాన్న్ అనువరితి ాంచుట (నీతిశాసతి్ ము), సతయము మరియు జా్నముగా దాన్న్ మ� చుచికొనుట మరియు సమరితి ాంచుట (అప్ లోజట్క్సు), లోకములో క�ైై సతి వ పన్న్ న్ర్వచిాంచుట (మిస్యాలజ), క్్సు తి నాందు జీవితము కొరకు వనరులను సమకూరుచిట (ఆత్ముయముగా), మరియు పరిచరయను విశదీకరిాంచుట (అభాయస్క వేదాాంతశాసతి్ ము) ~J. I. Packer, Concise Theology: A Guide to Historic Christian Beliefs. (electronic ed.). Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1995. ఒక కారయముగా, వేదాాంతశాసతి్ ము

4. యిేసు క్్సతి ు యొక్క వయకితి త్వము మరియు కారయములలో అద్ నాటబడియుాండాలి,అపొ . 4.12; 1 యోహాను 5.11-13.

5. బ�ై బిలు పరిచరయను చరిచిాంచు విధానమును అద్ త్వరా ముగా పరిగణిాంచాలి: స్వరూపము, చితరా ము, మరియు కథ దా్వరా.

1

C. లేఖనములో పరిచరయ యొక్క నాలుగు చితరా ములు

1. సమసతి కాలముల నాట్క కొరకు పరిచరయ: సర్వకాలములో అతి గొప్ నాట్కలో ముఖయ పాతరా గా దేవుడ్.

2. పరిచరయ దెైవిక వాగా్నమునకు నెరవేరు్ అయుయననిద్: న్బాంధనకు నమముకమ�ై న దేవున్గా తన వాగా్నమును దేవుడ్ నెరవేరుచిట.

3. పరిచరయ యుగముల పేరా మాయణాం అయుయననిద్: తన విమోచిాంపబడిన మానవాళ్కి వరున్గా దేవుడ్.

4. పరిచరయ గోళముల యుదధి ము అయుయననిద్. యోధున్గా దేవుడ్ లోకములో తన పరిపాలనను పునరాస్థా ప్ాంచుచునానిడ్.

II. సమస్ క్లముల నాటికగ్ పరిచరయా From Before to Beyond Time. Adapted from Suzanne de Dietrich, God’ Unfolding Purpose (Philadelphia: Westminster Press, 1976). A. కాలమునకు ముాందు (న్తయత్వములో మునుపు), క్రతి నలు 90.1-2, “పరా భువా, తరతరములనుాండి మాకు న్వాససథా లము నీవే. [2] పర్వతములు పుటటి కమునుపు భూమిన్ లోకమును నీవు పుట్టి ాంపకమునుపు యుగయుగములు నీవే దేవుడవు.”

Made with FlippingBook Online newsletter creator